FTF 2019, kursplan

FTF 2019, detaljerad kursplan

* Markerar källor. H-H är Hook and Hall, A-M Ashcroft and Mermin, Kittel Kittel. Alla heter "Solid State Physics" utom Kittel som heter "Introduction to Solid State Physics", trots att den är egentligen den mest avancerade av dem.

# Betecknar material som lämnas bort om tiden inte räcker till

Vissa termer har inte översatts till svenska i denna lista, men jag strävar att hitta korrekta översättningar under kursens lopp.

 1. Inledning, motivation
  1. Kursens innehåll
  2. Fasta tillståndets fysik: vad är det, och vad inte ?
   - Terminologi: "solid state physics" vs. "condensed matter physics" vs. "materials physics" vs. "materials science"
  3. Motivation: var behövs (världen, Uni, Poli, VTT, finsk industri)

 2. Statiska atom-egenskaper: hur är material uppbyggda
  1. Kristallstruktur
   1. Gitter i matematisk mening
    - De 5 2-dimensionella gittren
    - De 13 3-dimensionella gittren
   2. Kristallstruktur = gitter + bas
    - Bas
    - Hur behandla en bas matematiskt/på dator
   3. Enhetskristallina och mångkristallina ämnen, kristallkorn
   4. Specifika kristallstrukturer
    - Enkla Bravais-gitter: FCC, HCP, BCC
    - Diamantstrukturen
    - Vilka grundämnen har dessa, varför
    - Compound-strukturer: NaCl, CsCl, Zincblende, Cu3Au
    - "Packing fraction"
   5. Kvasikristaller
   6. Nanomaterials struktur
    - Nanokristaller
    - Kolnanomaterial
   * H-H 1, A-M 4, 7

  2. Röngendiffraktion
   1. Braggs lag, von Laue-formuleringen
   2. Reciproka gittret
   3. Miller-index
    - Notation: (100) vs. [100] vs. {100} vs < 100 >
   4. Pulverdiffraktion, roterande kristall
   5. Atom-formfaktorn
   * A-M 6, H-H 1.4, HH 11

  3. Gitterdefekter
   1. Grundtyper: punkt, linje, plan, volym-defekter (0D till 3D)
   2. Punktdefekter: Frenkelpar, interstitiell, vakans, orenheter
   3. Exempel på intrinsiska punktdefekters struktur
   4. Färgcentra, polaroner, excitoner
   5. Dislokationer, radningsfel
   6. Exempel på teknologisk tillämpning: evolution av defekter i kisel under chip-tillverkning
    - Frenkelpar -> små klustrar -> amorfering -> 311-linjedefekter -> stacking faults -> perfekta dislokationer
   * A-M 30, Kittel 18, 20, docentföreläsningen

  4. Atomers växelverkningsmodeller: varför hålls material ihop ?
   1. Jonbinding: Coulomb
   2. Van der Waals, LJ
   3. Metallbindning: sänk positiv laddning i elektrongas (EAM)
   4. Kovalenta bindningar
   5. Vätebindning
   6. Materialklassificering efter bindninstyp
    - metaller, keramiska material, organiska material
    - Samband med dislokationer
   7. Kohesionsenergi
   * H-H 1.6 mm.

  5. Fasta ämnens elastiska egenskaper (hårdhet och dyl.)
   1. Spänningar i kristaller (stress and strain)
   2. Kubiska systems elastiska konstanter (C11, C12 och C44)
   3. Bulkmodul, Young's modul, Poisson's kvot, olika shear-moduler.
    - isotropiska vs. anisotropiska kubiska material
   4. Skillnad mellan makroskopiska och mikroskopiska elastiska egenskaper (dislokationstäthetens roll)
   5. Samband med hållfasthetslära: elastiskt område, plastiskt område, materials brytning.
   * Kittel s. 80-

   Dynamiska egenskaper: elektroner och atomer i rörelse

  6. Kristalldynamik
   1. Fononer (gittervibrationer)
   2. Värmekapacitet från fononer
   * H-H 2 (A-M 22, A-M 23)

  7. Anharmoniska effekter
   1. När misslyckas den harmoniska modellen?
   2. Värme-expansion - Samband med växelverkningsmodeller
   3. Värmekonduktivitet från fononer
   * A-M 25, H-H 2.8

  8. Fri-elektronmodellen (hur leder metaller elektricitet)
   1. Drudeteorin
    - kvalitativ förklaring av elledning hos metaller
   2. Hall-effekten
    - när misslyckas Drude-teorin, behov av periodiska potentialer
   3. Fermi-ytan och Sommerfelds metallteori
   * H-H 3, A-M 1, 3, sid. 141-143

  9. Periodiska potentialer
   1. Samband med växelverkningsmodellerna (se ovan)
   2. Periodiska potentialer, bandstrukturen
   3. Metaller vs. halvledare vs. insulatorer
   4. Tight-binding-modellen: grunderna
   5. Fermi-ytan i verkliga metaller
   * H-H 4, 13.1-13.2

  10. Den semiklassiska modellen för elektrondynamik
   1. Effektiv massa
   2. Hål

  11. Halvledare
   1. Konduktions- och valensband
   2. Energigap, Ferminivå
   3. Elektroner och hål
   4. Donorer och acceptorer
   5. p-typs och n-typs material
   6. Hall-effekten
   7. Elektroniska egenskaper hos kolnanomaterial
   * H-H 5, A-M 28

  12. Grundläggande halvledarkomponenter
   1. p-n-gränsnittet
   2. p-n-dioden
   3. Ljusdioder och diodlasrar
   4. pnp-transistorn
   5. MOSFET-transistorn: grundstenen i dagens elektronik
   6. Moore's lag och Hur länge kan vi hållas på den?
   * H-H 6

  13. Elektriska egenskaper hos isolatorer
   1. Dielektriska material
   2. Pyroelektriska material
   3. Ferroelektriska material
   4. Piezo-elektriska material
   * H-H 9

   Magnetism och superkonduktivitet: inverkan av spin

  14. Diamagnetism och paramagnetism
   1. Paramagnetism
   2. Diamagnetism
   * H-H 7

  15. Ferromagnetism
   1. Magnetisk ordning
   2. Ferromagnetism
   3. Ferrimagnetism, antiferromagnetism
   4. Ferromagnetiska domän
   * H-H 8.1-8.4, 8.6

  16. Supraledning
   1. Supraledare av typ I och typ II
   2. Meissner-effekten
   3. London-ekvationen
   4. BCS-teorin för supraledare (grundideerna)
   5. Josephson-junktionen
   6. Hög-temperatur-supraledarmaterial
   * H-H 10

  17. Sammanfattning